Team

Meet Our Team

Administration & Client Services

Jen Whiting
Jennifer Whiting

Kim Dias

Kim Dias

Melanie Tessarolo
Melanie Tessarolo

Katie Duffy

Katie Duffy

Christa Toxopeus

Christa Toxopeus